Početna stranica

| Karta grada

Općina Raša logo

Proračun

Općinski Proračun je temeljni financijski dokument koji sadrži sve planirane godišnje prihode i primitke te godišnje rashode i izdatke Općine. Proračun odobrava Općinsko vijeće, a odnosi se na fiskalnu godinu za koju je donesen. 

Proračun objašnjava planove i aktivnosti Općine u vezi s korištenjem općinskog novca u fiskalnoj godini. 

Temeljni zakonski propisi kojima je uređeno donošenje, izvršavanje i izvještavanje o izvršenju Proračuna su slijedeći:

- Zakon o proračunu
- Zakon o financiranju jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave
- Pravilnik o proračunskom računovodstvu i računskom planu
- Pravilnik o financijskom izvještavanju u proračunskom računovodstvu
- Pravilnik o polugodišnjem i godišnjem izvještaju o izvršenju proračuna

____________________________________________________________________

Temeljem odredbe čl. 36. st. 2. Zakona o sustavu unutarnjih financijskih kontrola u javnom sektoru («Narodne novine» broj 141/06) utvrđena je obveza čelnika korisnika proračuna da imenuje osobu zaduženu za nepravilnosti, koja će zaprimati obavijesti o nepravilnostima i sumnjama na prijevaru ili samostalno poduzimati radnje protiv nepravilnosti i prijevara.

Temeljem odredbe čl. 6. st. 5. Naputka o otkrivanju, postupanju i izvješćivanju o nepravilnostima u upravljanju sredstvima proračuna, proračunskih i izvanproračunskih korisnika («Narodne novine» broj 70/12), utvrđena je dužnost čelnika jedinice lokalne samouprave da na internetskim stranicama i/ili oglasnoj ploči jedinice lokalne samouprave objavi podatke o osobi zaduženoj za nepravilnosti (telefon, fax, e-mail).

Osoba zadužena za nepravilnosti:
Igor Radić, dipl. oec.

Trg Gustavo Pulitzer Finali 2, 52223 Raša
tel: 052/650-094; 052/880-820
Fax: 052/874-629
e-mail: procelnik@rasa.hrPriloženi dokumenti:

PRORACUNI I IZVJESTAJI ZA 2014. GODINU.zip

PRORACUNI I IZVJESTAJI ZA 2015. GODINU.zip

Odluka Opcinske nacelnice_Imenovanje osobe zaduzene za nepravilnosti_220715.pdf

PRORACUNI I IZVJESTAJI ZA 2016. GODINU.zip

PRORACUNI I IZVJESTAJI ZA 2017. GODINU.zip

Procedura obracuna i naplate prihoda.pdf

PRORACUNI I IZVJESTAJI ZA 2018. GODINU.zip

Procedura blagajnickog poslovanja.pdf

Procedura izdavanja putnih naloga.pdf

Procedura zaprimanja racuna.pdf

Procedura stvaranja ugovornih obveza.pdf

Pravilnik o koristenju reprezentacije.pdf

PRORACUNI I IZVJESTAJI ZA 2019. GODINU.zip

PRORACUNI I IZVJESTAJI ZA 2020. GODINU.zip

PRORACUNI I IZVJESTAJI ZA 2021. GODINU.zip
Go to top of page