Početna stranica

| Karta grada

Općina Raša logo

Izvještaj s 35. redovne sjednice Općinskog vijeća

Općinsko vijeće Raše u petak, 24. veljače 2017. godine, održalo je 35. redovnu sjednicu, kojoj je prisustvovalo 12 od 13 vijećnika. Na sjednici su donijeti sljedeći akti.

Jednoglasno je donijeta Odluka o prihvaćanju ustupa fotografske izložbe „Arsia – Citta mineraria / Raša – rudarski grad 4.11.1937.“ Vodstvo Regionalnog vijeća Furlanije Julijske Venecije izrazilo je želju da, u povodu 80. obljetnice nastanka Raše, koja se slavi ove godine, a s ciljem jačanja međunarodne suradnje dviju uprava, Općini ustupi izložbu fotografija „Raša – rudarski grad“. Postav se sastoji od 25 fotografija (panoa) na temu povijesti ovdašnjeg rudnika, rudarske tragedije u Raši te nastajanja našeg rudarskog grada. 

Donijet je Plan upravljanja nekretninama Općine Raša za 2017. godinu. Plan predstavlja razradu Strategije, odnosno sadrži konkretne mjere planirane za ovu godinu. Akt je donijet s 10 glasova „za“ i dva „suzdržana“.

Jednoglasno je donijeta je Odluka o izradi II. izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Raša. Među razlozima za izradom Plana ističe se usklađenje sa Prostornim planom Istarske županije. Izmjenama PP IŽ-a redefinirani su položaj, vrsta, veličina i kapacitet izdvojenih građevinskih područja izvan naselja ugostiteljsko-turističke namjene unutar turističkih razvojnih područja (unutar i van ZOP-a) i turističkih područja (unutar ZOP-a), kao i najveći dozvoljeni turistički smještajni kapacitet za područje Općine Raša. Planom je stoga potrebno građevinska područja izvan naselja za ugostiteljsko - turističku namjenu u cijelosti uskladiti sa PPIŽ.

Jednoglasno je donijeta Odluka o suglasnosti za provedbu ulaganja unutar Mjere 07 „Temeljne usluge i obnova sela u ruralnim područjima“ iz Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014.-2020., na području Općine Raša, a koja se odnosi na izradu II. izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Raša. Općina će ovo ulaganje prijaviti na natječaj za tip operacije 7.1.1. Inače, za uslugu izrade II. izmjena i dopuna PPU-a Planom nabave za 2017. godinu planirano je 140.000,00 kuna, a očekivano je financiranje u cjelokupnom iznosu.

Donijeta je Odluka o suglasnosti za provedbu ulaganja prema priloženom „Opisu projekta/operacije“ unutar Mjere 07 „Temeljne usluge i obnova sela u ruralnim područjima“ iz Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014.-2020., na području Općine Raša, a koja se odnosi na izgradnju i opremanje društvenog doma u Sv. Bartolu. Općina će ovo ulaganje prijaviti na tip operacije 7.4.1. Vrijednost spomenutog ulaganja iznosi 1.978.250,00 kuna, a očekivana potpora je 80 posto. Odluka je donijeta s 10 glasova „za“, jednim „suzdržanim“ i jednim „protiv“.

Jednoglasno je donijeta Odluka o davanju suglasnosti Trgovačkom društvu 1. maj d.o.o. Labin za provedbu ulaganja prema priloženom „Opisu projekta/operacije“ unutar Mjere 07 „Temeljne usluge i obnova sela u ruralnim područjima“ iz Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014.-2020., na području Općine Raša, a koja se odnosi na proširenje groblja u Sv. Lovreču. Komunalno poduzeće 1. maj prijavit će ovo ulaganje na tip operacije 7.4.1. Vrijednost spomenutog ulaganja iznosi 857.550,00 kuna, a očekivana potpora je 80 posto. 

Jednoglasno je donijeta Odluka o raspoređivanju sredstava za redovito financiranje političkih stranaka zastupljenih u Općinskom vijeću Općine Raša za 2017. godinu. Pravo na redovito godišnje financiranje iz proračuna Općine, prema Zakona o financiranju političkih aktivnosti i izborne promidžbe, imaju političke stranke koje imaju člana u Općinskom vijeću, i to razmjerno broju članova u trenutku konstituiranja Vijeća. Strankama, koje imaju članove podzastupljenog spola, sukladno navedenom Zakonu, pripada i pravo na naknadu u visini od 10 % iznosa predviđenog po svakom članu Vijeća.

Donijeta je Odluka o izboru osobe kojoj se povjerava obavljanje komunalne djelatnosti Nabava električne energije za javnu rasvjetu, na temelju pisanog ugovora, na području Općine Raša. Nakon provedenog odgovarajućeg postupka kao najpovoljniji ponuditelj izabrano je Društvo HEP-Opskrba d.o.o. sa sjedištem u ulica Grada Vukovara 37, Zagreb, a s kojim će biti potpisan četverogodišnji ugovor.

Foto: 5portal

Objavljeno: 27.02.2017 14:35:59 | Objavio: Admin

Pogledaj sve novosti

Novosti
Go to top of page